English

Å satse på sykkel bidrar til bedre folkehelse og samfunnsøkonomi.

10 råd til kommuner som vil satse på sykkel

Publisert dato: 31.10.2017, Sist oppdatert: 01.11.2017

Flere syklende er bra for miljøet og folkehelsa. Det er dessuten god samfunnsøkonomi. Her er Syklistenes Landsforenings beste råd til kommuner som vil satse på sykkel.

Flere og flere kommuner ønsker å stimulere til økt sykkelandel i befolkningen. 

Det er ikke så rart: Sykling er bra for både miljøet, folkehelsa og økonomien.

Helsedirektoratet har beregnet at velferdsgevinsten for syklende er 26 kr. pr. kilometer.

Men for å få opp sykkelandelen må det planlegges og tilrettelegges. Vi har derfor spurt Syklistenes Landsforening om hva de mener er viktigst for kommuner som vil satse på sykkel.

Her er deres 10 råd:

1. Lag en sykkelstrategi

Inkluder mål for sykkelandel i kommunen.

2. Ansett en sykkelkoordinator

Eller dediker en stilling til den rollen.

3. Lag en plan for sammenhengende sykkelveinett i byområdene

Planen bør bestå av hovedruter og et mer finmasket og tilgjengelig nett som kobler målpunkter i byene sammen.

4. Bevilg nok penger og følg opp

En god plan må følges opp av midler til gjennomføring.

5. Tilrettelegg for god og sikker sykkelparkering

Dette må være på plass ved knutepunkter, skoler, kjøpesentre og arbeidsplasser

Transportøkonomisk institutt anslår at samfunnet kan spare 30 000 kroner for hver person som begynner å sykle til jobben.

6. Separer sykkelveinettet fra andre trafikanter

Det sikrer trygghet og fremkommelighet for et bredt spekter av syklister

7. Bruk kampanjer for å oppmuntre til sykling

Vis hvordan dere tilrettelegger og verdien av sykkel som helsefremmende transportmidddel.

8. Sørg for god drift og godt vedlikehold av sykkelanlegg

Etabler gode rutiner og høy standard – se til Statens vegvesens standarder. 

9. Etabler et kunnskapsgrunnlag

Tell syklistene med tellepunkter, telle søyler eller manuelt. Gjennomfør brukerundersøkelser. Bli med i Sykkelbynettverket for å få faglig nettverk og kompetanseoverføring.

10. Oppmuntre arbeidsplasser og skoler til å bli sykkelvennlige

God tilrettelegging på jobb og skoler er viktig for å få flere opp på sykkelsetet

 

Sykkelbynettverket er Statens vegvesens sykkelfaglige nettverk for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og Statens vegvesen. Nettverket er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å være med

Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen har rundt 10 000 medlemmer og 14 lokallag, og jobber for å bedre sykkelforholdene på skoler, arbeidsplasser og i lokalsamfunn. Les mer

Tags: sykkel, folkehelse