English

Hardttenkende administratorer på Hotell Mastemyr i Oppegård.

Administrativ samling 2014

Publisert dato: 21.08.2014, Sist oppdatert: 18.02.2015

Nå skal vi fremme medborgerskapet lokalt, skape robuste lokalsamfunn og opprette temagrupper!

Mandag 18. august møttes de ikke-politiske kontaktene i medlemskommunene våre på administrativ samling i Oppegård. Programmet på disse samlingene varierer, men i år var det viktige vei- og strategivalg som stod på agendaen. I mai møttes både politikere og administratorer på workshop for å diskutere hvilke overordnede fokusområder nettverket skal ha i årene som kommer. De administrative kontaktene – som ofte har ansvar for å koordinere folkehelsearbeidet i sine kommuner – ble da gitt mandat til å fortsette arbeidet.

Fremme medborgerskap

Sentralt på nettverkssamlingen stod ønsket om å jobbe for økt medvirkning og medborgerskap lokalt. Medborgerskap som overordnet tema favner mye av det nettverket allerede jobber med; å skape rause lokalsamfunn hvor vi bryr oss om hverandre, hvor frivilligheten spiller en sentral rolle og hvor innbyggerne selv får eierskap til og deltar i utvikling av helsefremmende aktiviteter.

Skape robuste lokalsamfunn

Dette går hånd i hånd med Helse 2020-strategiens fokus på robuste lokalsamfunn. Et robust samfunn er et samfunn som er godt rustet til å imøtekomme dagens og fremtidens helseutfordringer gjennom en «whole of society»-tilnærming, hvor folkehelsearbeid ikke er begrenset til offentlige institusjoner. I strategien påpekes det at WHOs europeiske Healthy Cities-nettverk har gode eksempler på hvordan slike robuste samfunn skapes, spesielt ved å involvere befolkningen lokalt.

Dette skal vi fortsette med! De administrative kontaktene påpekte under arbeidsprosessen at medborgerskap og robuste lokalsamfunn er begreper som favner flere av de prioriterte handlingsområdene i Helse 2020-strategien, som igjen er utgangspunkt for Healthy Cities’ arbeid i fase 6. Dermed er nettverket godt knyttet til WHOs folkehelsearbeid og til vårt overordnede mål om å redusere sosiale ulikheter i helse.

Opprette temagrupper

På nettverkssamlingen i mai ble det også besluttet å opprette temagrupper i nettverket. De administrative kontaktene jobbet videre med dette, og kom i løpet av arbeidsprosessen fram til åtte mulige temaer for slike sub-nettverk. Disse temaene skal medlemskommunene nå ta stilling til, og målet er å ha opprettet fem temagrupper i løpet av høsten.  

Formålet med dette er å samle folk med forskjellig fagkompetanse både i og utenfor kommuneadministrasjonen i ulike temagrupper, etter modell fra vårt søsternettverk i Danmark. I disse gruppene kan alt fra politikere, planarbeidere, frivillige, administratorer, forskningsaktører og kulturarbeidere møtes og jobbe sammen. Slik får vi ikke bare delt kunnskap, utviklet prosjekter og utnyttet nettverkets fulle potensial; vi får også forankret vårt viktigste mantra i folkehelsearbeidet, nemlig folkehelse på tvers.

Fungerende sekretariatschef i det danske Sund By-nettverket, Peter Holm Vilstrup, var til stede på samlingen for å dele erfaringer fra deres arbeid med temagrupper i Danmark.

Tags: administrativ samling, sund by, medborgerskap, robuste lokalsamfunn, who, healthy cities, folkehelse, fase 6, sunne kommuner, temagrupper, sunnekommuner