English

Asker sentrum

Asker blir nytt medlem!

Publisert dato: 03.03.2015, Sist oppdatert: 18.09.2015

Det er med stor glede vi ønsker Asker velkommen som nytt medlem i nettverket! I Asker får Sunne kommuner en dedikert og dyktig nettverkspartner med mål om å bli en foregangskommune innen folkehelsearbeid.

Den 10. februar vedtok formannskapet i Asker å søke om opptak i Sunne kommuner. Askers politiske ledelse har i flere sammenhenger profilert visjonen om Asker som en foregangskommune innen folkehelse, og medlemskap i Sunne kommuner er et av flere strategiske grep for å nå dette målet.

Tenker godt og bredt

«Godt folkehelsearbeid er mer enn plaster og piller», skriver kommunen i sin annonserte satsing på folkehelse, og poengterer viktigheten av å spille på lag med både innbyggerne, organisasjoner, næringsliv og akademia. Blant annet inngikk kommunen nylig et partnerskap med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn og Asker Turlag, og sammen skal de blant annet gå i gang med et prosjekt om friluftsliv som grunnlag for god folkehelse.

Dette samarbeidet skal sees i sammenheng med arbeidet med det såkalte vitensenteret for folkehelse, som planlegges i tilknytning til NaKuHel.

Vitensenter for folkehelse

Asker kommune har i mange år samarbeidet med NaKuHel-senteret om utvikling av et vitensenter for folkehelse. Senteret skal være en selvstendig enhet med hovedmålsetting om å samle inn, utvikle og formidle kunnskap om folkehelse.

Vitensenteret, som nå er i et forprosjekt, er også tenkt å være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter der barn og voksne kan utforske og delta i aktiviteter som øker bevisstheten om hvordan de selv kan bruke natur, kultur og miljø til å fremme livskvalitet og mestringsfølelse.

Demografi og folkehelseprofil

Asker har i underkant at 60 000 innbyggere, og av disse er andelen med høyere utdanning større enn i resten av landet. Kommunens innbyggere har høy levealder, og Folkehelseinstituttets folkehelseprofil viser at askerbøringenes helsetilstand er blant landets beste.

Samtidig påpekes det utfordringer som følger av at Asker er blant kommunene med høyest inntektsulikhet. Kommunen har derfor som mål å jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper og i enkelte boområder.

Askers søknad om å bli tatt opp i nettverket behandles formelt av Sunne kommuners styre 13. mars.

Les om fordelene med å være med i Sunne kommuner!

Tags: asker, vitensenter for folkehelse, nakuhel, nyemedlemmer, medlemmer