English

Demokratiprosjekt i Sandnes

Publisert dato: 27.01.2014, Sist oppdatert: 27.01.2014

Sandnes har samarbeidet med ulike byer i Kroatia i femten år om å fremme demokrati og medbestemmelse i den unge nasjonen. I 2008 ble en formell avtaleutveksling mellom Sandnes Sunn By og Sunn By Nettverk i Kroatia, og Labin by undertegnet, hvor Sandnes kommune sammen med elever i grunnskolen og i ungdomsrådet, samarbeider med Kroatia og Bosnia Herzegovina for å utvikle modeller for skole og ungdomsdemokrati.

Demokratiprosjektet er en fast del av det årlige Barn og Unges Bystyre (BUBS) i Sandnes. En gruppe fra Kroatia har ved flere anledninger deltatt. Besøket er knyttet opp mot BUBS og Ungdomsrådet og en delegasjon fra Sandnes deltar hvert år i samarbeidsprosjekt i Labin. Her arrangeres "School of Democracy" der deltakere fra skoler i hele Kroatia møter. I 2013 deltok også en skole fra Polen.

På bakgrunn av funnene i den nasjonale ungdomsundersøkelsen  til Ungdata, der nettmobbing og psykisk uhelse var viktig funn, ble "Cyber bullying" hovedtema i 2013. I år vil dette temat videreføres gjennom en felles ungdomsutveksling i EU - regi mellom Labin og Sandnes. Ungdommene skal diskutere ulike metoder og tiltak for å redusere nettmobbing. I april er  Ungdomsrådet vert, før de i juni reiser til Labin. Det er inngått en formell avtale om å utveksle erfaringer fra demokratibygging, hvor kultur, Lokal agenda og kriminalitetsorebygging vil være en del av prosjektet.

Demokratiskolering

Hovedmålet for samarbeidet er å øve på demokrati, grunnleggende regler, prosedyrer og måter å tenke på som fremmer bygging av demokratiske prinsipper og prosesser.
Det har vært viktig å sørge for at tilgjengelig kunnskap om barn og unges ønsker og behov legges til grunn for prioriteringer og tiltak, både i Norge og andre land. Hele kommunen har et ansvar for å ivareta barn og unges rettigheter og behov (Kommuneplanen 2007 – 2020)

Organisering - ressurspersoner, nettverk
Fritid har ansvar for organisering/og gjennomføring av BUBS. En arbeidsgruppe med representanter fra ulike enheter deltar i dette arbeidet. Sunn By har ansvar for demokratiprosjektet og samarbeidet med Kroatia. Stiftelsen Sandnes Dubrovnik og Sunn By samarbeider ift. Bosnia Herzegovina. Hvert år velges tema for BUBS, og det utarbeides et hefte til alle elever i grunnskolen som arbeidsgrunnlag for å diskutere problemstillinger. Fordeling av Sandnes kommunes 60000 fond. Fordeling av nkr. 100000 til mange små og et større tiltak. Alle BUBS representanter har anledning til å stille spørsmål til ordfører.

Aktiviteter
Forarbeid på den enkelte skole. Gjennomføring av barn og unges bystyre i november. Gjennomføring av strakstiltak på hver skole i løpet av våren. Representanter for ungdomsrådet besøker Labin i Kroatia. Representanter fra Bosnia Herzegovina besøker Barn og Unges Bystyre.

Resultat - erfaringer, evaluering - den norske modellen slår an
Alle forslag til tiltak som elevene foreslår blir gjennomgått og økonomisk beregnet i de enkelte avdelinger. BUBS fordeler kr.100.000 i strakstiltak som blir gjennomført innen skoleåret. Protokoll blir sendt til alle avdelinger for oppfølging. I Kroatia er det innført obligatorisk ordning med elevråd i videregående skoler etter norsk modell, og mange byer har startet ungdommens bystyre etter modell av BUBS. I Bosnia Herzegovina har 4 kommuner etablert Ungdommens bystyre, mens 5 nye står for tur i 2010.


Ytterligere informasjon om prosjektet:
www.sandnes.kommune.no

Kontakt:
For BUBS: Fritidssjef Tone Strømnø,
Sandnes kommune,
tlf. 51 33 66 00, 51 97 56 63
tone.stromo@sandnes.kommune.no

For Demokratiprosjektet:
Rådgiver Sunn By Bjarte Bjørnsen
Tlf:  51 33 50 90 / 959 895 73
bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no

Tags: sandnes