English

Temagrupper for folkehelse!

Publisert dato: 27.11.2014, Sist oppdatert: 28.10.2015

Sunne kommuner oppretter nå temagrupper som skal jobbe med sentrale emner på folkehelsefeltet.

Det finnes etter hvert mange arenaer hvor kommuneansatte og andre folkehelseaktører kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll om folkehelserelaterte temaer. Det er imidlertid få utviklingsarenaer på feltet, og både sentralt og lokalt er det behov for å forankre folkehelseperspektivet på tvers av fagfelt og sektorer.

Fem tematiske utviklingsarenaer

Sunne kommuner har derfor besluttet å opprette temagrupper i nettverket! Disse skal samle folk fra forskjellige fagfelt i medlemskommunene våre, og i tillegg invitere med representanter fra frivillighet, sosiale entreprenører, forskningsmiljøer, organisasjoner og andre som kan bidra til å tenke godt og nytt om de respektive temaene.

Etter en omfattende prosess har nettverket bestemt seg for å opprette følgende temagrupper:

  1. Helsefremmende oppvekst
  2. Helsevennlig stedsutvikling
  3. Utjevning av sosiale helseforskjeller
  4. Kunnskapsgrunnlaget – fra oversikt til handling
  5. Levevaner, friskliv og mestring

Kunnskapsutvikling og forankring

I gruppene kan alt fra politikere, planarbeidere, frivillige, administratorer, forskningsaktører og kulturarbeidere være med. Målet er at gruppene skal være utviklingsaktører innenfor de respektive feltene, og jobbe fram forslag til konkrete tiltak som kan implementeres i kommunene. Gruppene kan også involveres i sentrale prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Dansk modell

Det var på nettverkssamlingen vår i mai at nettverket besluttet å opprette temagrupper etter modell fra vårt søsternettverk i Danmark. Der har gruppene utviklet tiltak, vært brobygger mellom forskning og praksis, skrevet kronikker, deltatt i prosjekter initiert av sekretariatet og arrangert fagdager.

De administrative kontaktene jobbet frem åtte mulige temaer på sin samling i august, og nå har medlemskommunene altså prioritert fem av disse.

Med temagruppene vil Sunne kommuner legge til rette for mer kunnskapsdeling og -utvikling i og mellom medlemskommunene våre, og ikke minst bidra til nytenkning og innovasjon på folkehelsefeltet generelt.

Gruppene har formell oppstart på Sunne kommuners nettverkssamling i april.

Tags:

Ikke merket med tager