English

Sunne kommuner var på høring om den nye folkehelsemeldingen 30. april

Høring om den nye folkehelsemeldingen

Publisert dato: 11.05.2015, Sist oppdatert: 11.05.2015

Torsdag 30. april var det høring om den nye folkehelsemeldingen på Stortinget. Vårt hovedinnspill er å involvere folkehelseperspektivet i all samfunnsplanlegging, samt legge til rette for økt samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommuner.

Torsdag 30. april var det høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om Meld. St. 19 (2014-2015) Mestring og muligheter (folkehelsemeldingen). Sunne kommuner var representert ved daglig leder Årstein Skjæveland, som i særlig grad understreket betydningen av et helhetlig samfunnsperspektiv i folkehelsearbeidet.

Samarbeid og kunnskapsdeling

Som nettverk er vi selvfølgelig også opptatt av den kunnskapen som kan deles og utvikles lokalt og regionalt. I vårt høringsnotat ber vi derfor om at komiteen fremhever viktigheten av samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommuner og fylkeskommuner, slik at man på best mulig måte gjøres i stand til å forvalte ansvaret som er gitt i folkehelseloven.

Vi ber også komiteen følge opp anmodningen i innstilling til den forrige folkehelsemeldingen (Meld. St. 34 (2012-2013) God helse – felles ansvar), om å understøtte utprøving av regionale og lokale tiltak som reduserer sosiale helseforskjeller.

Se til Danmark!

Sunne kommuner er en sentral arena i så måte. Da Danmark for noen år siden fikk sin nye folkehelselov, økte det interkommunale samarbeidet gjennom vårt søsternettverk i Danmark, Sund By, og nå er to tredjedeler av alle danske kommuner og regioner med i nettverket.

For at ikke hver kommune skal måtte stå alene med sitt folkehelseansvar, med dertil hørende utforming av konkrete tiltak, imøtekommer vi gladelig en lignende utvikling her i Norge. 

Skriftlige innspill

Vi leverte også innspill i forkant av folkehelsemeldingen. Her kan du lese innspillet, hvor vi blant annet tar til orde for at sosial ulikhet i helse bør løftes fram som hovedtema i meldingen.

Se også vedlagte høringsnotat fra høringen 30. april! 

📥Sunne kommuners høringsnotat om Meld. St. 19 (2014-2015)

Tags: folkehelsemelding, helse- og omsorgskomiteen, stortingsmelding, stortingshøring, sunnekommuner