English

En god barndom varer livet ut.

Innspill til ny folkehelsemelding

Publisert dato: 17.10.2014, Sist oppdatert: 28.10.2015

Et av hovedpunktene i Sunne kommuners innspill til ny folkehelsemelding er at sosial ulikhet i helse bør løftes fram som hovedtema.

Våren 2015 skal regjeringen legge fram en ny stortingsmelding om folkehelse. Onsdag 15. oktober var siste frist for å sende inn innspill til meldingen.

Sosiale helseforskjeller

Den nye folkehelsemeldingen er varslet å ha særlig fokus på helsevennlige valg, aktive eldre, psykisk helse og barn og unge. Sunne kommuner støtter et slikt fokus, men påpeker i innspillet at utfordringer på alle disse områdene ofte er avhengig av en bakenforliggende variabel; nemlig sosial ulikhet i helse.

Reduksjon av sosiale helseforskjeller har lenge stått på Verdens helseorganisasjons (WHOs) agenda, og er den store og grunnleggende utfordringen på folkehelsefeltet.

Mer penger og mer kunnskap!

Vi påpeker også at kommunene nå må gjøres i stand til å forvalte det ansvaret de er gitt med samhandlingsreformen og folkehelseloven. Essensielt da er:

  • Økte overføringer til kommunene, med sterke oppfordringer til å bruke midlene til helsefremmende arbeid
  • Øremerkede midler til kommunene for å ivareta forpliktelsene i folkehelseloven
  • Oppfordring til kunnskapsdeling og samarbeid mellom kommuner

Siste punkt er av særlig betydning dersom man vil redusere de sosiale helseforskjellene i og mellom kommuner og mellom fylker. I innspillet henviser vi til Danmark, hvor mange kommuner og regioner ble med i Sund By-nettverket - vårt danske søsternettverk i Healthy Cities - etter at de fikk en lignende folkehelselov.

Les hele vårt innspill til ny folkehelsemelding!

Tags: folkehelsemelding, helse- og omsorgsdepartementet, stortingsmelding, sosial ulikhet i helse, folkehelse, sunnekommuner, utjevning av sosiale helseforskjeller