English

Koordinatorsamling i København

Publisert dato: 10.04.2014, Sist oppdatert: 22.01.2015

Health 2020 og overgangen til fase 6 var sentrale tema på årets koordinatorsamling i det europeiske Healthy Cities-nettverket. Møtet gikk av stabelen 2.-4. april i København.

Årlig møtes koordinatorene for de nasjonale Healthy Cities-nettverkene i Europa for å gjøre opp status i og utveksle erfaringer om det lokale folkehelsearbeidet i sine respektive land. I år gikk samlingen av stabelen 2.-4. april i FN-byen i København, og det var nyansatt i sekretariatet, Ingrid Ovedie Volden, som representerte det norske nettverket for daglig leder Årstein Skjæveland.

Health 2020 og fase 6 i det lokale folkehelsearbeidet
Et overordnet tema på samlingen var overgangen fra fase 5 til fase 6 i det europeiske Healthy Cities-nettverket. Fasene definerer fokusområder for femårsperioder av gangen, og fase 6 – som går fra 2013 til 2018 – tar utgangspunkt i målene i WHOs Health 2020-strategi. Dette er et dokument som knytter 53 land sammen i en felles strategi for folkehelse og trivsel i Europa.

Lokale myndigheter spiller en sentral rolle for å nå målene i denne strategien, og Healthy Cities-nettverket har valgt ut følgende mål for fase 6:

- Bedre helse for alle og redusere sosiale helseforskjeller
- Bedre lederskap og mer deltakende styring av helsefeltet

Det årlige koordinatormøtet blir i stor grad brukt til å stake ut kursen videre, og det var i år satt av mye tid til å diskutere de nasjonale koordinatorenes rolle i overgangen til en ny fase. Basert på de overordnede målene for fase 6 skal de nasjonale nettverkene definere og konkretisere sine egne fokusområder.

Bokutgivelse med landprofiler
Et annet sentralt tema på møtet var innholdet i og status for en bok som skal utgis for å presentere det europeiske Healthy Cities-nettverket. En lignende bok ble utgitt i 1996, og årets utgivelse skal – som den forrige – presentere nøkkelinformasjon om de nasjonale nettverkene i såkalte landprofiler. Boken skal etter planen utgis senere i år og det er mangeårig konsulent for WHO, Leah Lafond, som er redaktør for boken. 

I løpet av koordinatorsamlingen ble det også holdt innlegg om folkehelserelaterte WHO-prosjekter, AFEE (Age-friendly environments in Europe) og Healthification-prosjektet som det norske nettverket har vært deltaker i

Les mer om de ulike Healthy Cities-fasene her

Tags: who, fase 6, sundby, healthification, helse2020, health2020, koordinatorsamling, sk-sekretariatet, healthy cities