English

Nytt folkehelsesenter

Publisert dato: 13.08.2014, Sist oppdatert: 13.08.2014

I Bergen opprettes det i disse dager et nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Et nytt nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er under etablering. Det er Høgskolen i Bergen som er vertsinstitusjon for senteret, hvis hovedoppgave er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for barn og unge. Senteret skal ha en landsdekkende funksjon.

Oppfølging av stortingsmeldinger

Senteret er en oppfølging av stortingsmeldingene Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar og Meld. St. 24 (2012–2013) Framtidens barnehage. Det er Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som har samarbeidet om etableringen.

Senterets målsettinger

  • synliggjøring og formidling av sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet
  • sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag
  • fremme gode metoder for hvordan barnehager, skoler og primærhelsetjenesten sammen kan styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena som bidrar til å redusere sosiale forskjeller
  • være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring
  • drive formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis

Det nye senteret for mat, helse og fysisk aktivitet, som også kaller seg folkehelsesenteret, holder åpningskonferanse 28. og 29. oktober.

Tags: folkehelsesenteret, høgskolen i bergen, folkehelse, barnehage