English

Oppegård kommune lager gåstrategi

Publisert dato: 24.01.2014, Sist oppdatert: 08.04.2014

I år starter Oppegård kommune arbeidet med å lage en lokal gåstrategi. Strategien vil være et viktig utgangspunkt for fremtidige planer, og bidra til at Oppegård fortsetter å være et attraktivt sted å bo når befolkningen øker.

Oppegård er en liten, tettbefolket kommune som ligger i et område med stor befolkningsvekst. Ved fortetting er det viktig å sørge for at snarveier bevares og se at folk har tilgang til rekreasjonsområder, grønne lunger og vann. Samtidig skal det legges til rette for at innbyggerne enkelt kan velge aktive løsninger ved daglige gjøremål, slik som transport til og fra jobb, skole, barnehage og butikk. Oppegård skal være et attraktivt sted å bo for alle – et sted å elske! 

Gåstrategi

I 2012 utga Statens vegvesen en nasjonal gåstrategi («Strategi for å fremme gåing som transportform og hverdagsaktivitet»). Målet med strategien er å legge til rette for for fotgjengere og gjøre det mer attraktivt å gå. I kjølvannet av strategien oppfordret Vegdirektoratet til utarbeidelse av lokale strategier. Bakgrunnen for dette er at lokale strategier har stor betydning for prioriteringen av fotgjengere i samfunnsplanleggingen. Også i Folkehelsemeldingen trekkes helsefremmende transportløsninger fram som viktige tiltak i folkehelsearbeidet, og det oppfordres også her til utvikling av lokale gåstrategier.

I Oppegård kommunes Handlingsprogram (2013-2016) er det vedtatt at det skal utarbeides en lokal gåstrategi med sluttbehandling i 2015. 

Målet er å utarbeide en lokal gåstrategi for Oppegård kommune med utgangspunkt i hovedmålene i den nasjonale gåstrategien:

  • Det skal være attraktivt å gå for alle
  • Flere skal gå mer

Ta kontakt!

Oppegård kommune ønsker å komme i kontakt med andre kommuner som har gjort, eller planlegger å gjøre, noe på dette feltet. Ta kontakt med folkehelsekoordinator Heidi Tomten (heidi.tomten@oppegard.kommune.no) ! 

Tags: oppegård, fotgjengere, gåstrategi