English

Sammen for nærvær

Publisert dato: 13.11.2014, Sist oppdatert: 13.11.2014

Når vi trives på jobben er vi mindre syke. Derfor setter Akershus fylkeskommune nå i gang prosjektet «Sammen for nærvær».

Aktiv deltakelse på jobben kan bidra til at vi trives bedre og er mindre syke. Det er utgangspunktet for Akershus fylkeskommunes nye prosjekt «Sammen for nærvær», som samler 10 av fylkeskommunens virksomheter i et felles mål om å redusere sykefraværet.

23. oktober var disse samlet for oppstart av prosjektet på Vestby videregående skole.

Fokus på arbeidsmiljø

- Som arbeidsgiver har vi et ansvar, sa fylkesrådmann Tron Bamrud på samlingen.
- Vi må skape miljøer som gjør at folk velger å komme på jobb når de er i tvil – fordi det er meningsfullt. Samtidig må vi passe på at folk ikke går over terskler som gjør at de blir mer syke av å fortsette.

Janike Mabro fra fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste påpekte at det viktigste arbeidet mot sykefravær må gjøres lenge før en sykmelding blir levert. - Å etablere et godt arbeidsmiljø som gjør at folk ønsker å være på jobb er en viktig forebyggende del av vårt arbeid.

Lavterskeltilbud for livsmestring

Fylkeskommunen ønsker også å gjøre det lettere for ansatte med livsmestringsproblemer eller lettere psykiske plager å få hjelp til å håndtere sine utfordringer før de utvikler seg og blir mer uhåndterlig for den enkelte. Derfor skal de ansatte i de 10 virksomhetene få mulighet til å snakke med psykolog eller coach i Unicare, uten å måtte gå gjennom arbeidsgiver.

- Vi må ha respekt for mennesker og balansen i deres liv. Vi går alle gjennom ulike livsfaser med ulike utfordringer, sa fylkesrådmann Bamrud. - Da har vi som ledere et ansvar for å veilede og legge til rette, slik at den ansatte kan fortsette å bidra – om det så er med 70 prosent.

Viktig folkehelsearena

Arbeidsplassen er en viktig arena for å jobbe med helsefremming og sykdomsforebygging. Vi tilbringer store deler av vårt våkne liv på jobb, og faktorer i arbeidsmiljøet vil kunne virke både negativt og positivt inn på vår helse og trivsel. På samlingen holdt Abderrahim Mokhtari fra NAV Arbeidslivssenter et innlegg om arbeidets betydning i den enkeltes liv, og påpekte at det å være i arbeid som regel betyr å tilhøre et felleskap, oppleve mening, utvikle seg og bli verdsatt.

- Et godt liv er ikke bare fravær av lidelse, sa Mokhtari. For at vi skal være lykkelige må vi se på hva som er viktig for oss, og legge til rette for å stimulere det vi er gode på. 

Åtte videregående skoler, et veiledningssenter og fylkesadministrasjonen i Akershus fylkeskommune er med i prosjektet, som varer ut 2015. Målet er å finne ut hvilke tiltak som fungerer best, slik at alle virksomheter i fylkeskommunen kan lære av prosjektet.

Tags: akershus, livsmestring, helsefremmende arbeidsplasser, forebygging, sunne kommuner, sykefravær, akershus fylkeskommune