English

Se til Healthy Cities!

Publisert dato: 03.11.2014, Sist oppdatert: 18.02.2015

Arbeidet til Sunne kommuner og Healthy Cities-nettverket løftes fram i fersk kronikk.

By- og samfunnsviter Helle Benedicte Berg har i siste utgave av Kommunal Rapport skrevet en kronikk som løfter fram det gode arbeidet i Healthy Cities. Spesielt belyses folkehelsearbeidet i Sandnes, som var med å starte Sunne kommuner og slik er en av våre eldste medlemskommuner.

Se til Healthy Cities!

I kronikken trekker Berg fram WHO Healthy Cities’ budskap om at folkehelsearbeidet – for å redusere økende sosial ulikhet – må knyttes opp mot plansektoren, lokale samarbeid og ikke minst involvere by- og stedsutvikling.

Hun påpeker også at regjeringen må følge opp sin uttalte satsing på folkehelse, ikke minst i den varslede folkehelsemeldingen, ved å se til og løfte fram Healthy Cities-nettverket og erfaringene i Sunne kommuner. I Sandnes sitter for eksempel alt fra politikere og planleggere til barn og ungdom på verdifull «sunnhetskompetanse» som kan brukes i videre politikkutforming. 

Se Sunne kommuners innspill til ny folkehelsemelding.

Sandnes som Sunn By

Sandnes var en pionér i utvikling av gode gang- og sykkelveinett i Norge og satser stort på bynære friluftsområder. Sandnes har også, gjennom Sunn By, intensivert arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn, blant annet gjennom Barnetråkk. Sistnevnte innebærer blant annet systematisk sikring og kartlegging av lekeområder, med registreringer som brukes aktivt i stedsplanleggingen og kommuneplanen.

«Esther» i Jönköping

Kronikkforfatteren trekker også fram Jönköping, som nylig havnet på CNNs liste over verdens mest «healthy cities». Jönköping, som er med i vårt søsternettverk i Sverige, har blant annet satset på et prosjekt kalt «Esther».

Esther er en fiktiv kvinne med kroniske helseutfordringer og liten familie. Hun er delvis isolert og kommer seg lite ut. Satsingen går i korthet ut på at kommunen til enhver tid spør seg hva som er best for denne kvinnen. Hvordan kan for eksempel planleggere hjelpe Esther med å være mindre alene og komme seg ut i bevegelse og frisk luft?

Les hele kronikken «Sunn by er smart by» av Helle Benedicte Berg.

Tags: healthy cities, who, sunne kommuner, folkehelse, kommunal rapport, helle benedicte berg, sandnes, sunn by, sunnekommuner