English

Sjekkliste for gode nærmiljø

Publisert dato: 14.10.2015, Sist oppdatert: 14.10.2015

Helsedirektoratet har nå laget en inspirasjonsplakat med sjekkliste for kommuner som vil skape gode nærmiljøer.

Et godt nærmiljø er viktig for helse og trivsel. Helsedirektoratet har derfor laget en sjekkliste for kommuner som er opptatt av å skape gode nærmiljø. 

10 sjekkpunkter

  • Vi har gode arbeidsmuligheter og levende handel på stedet vi bor.
  • Kommunen har gode møteplasser i boligområder og byrom som innbyr til liv, lek, samvær og tilhørighet.
  • Vi har gode skoler og barnehager uten mobbing, og med et system for å fange opp barn og unge som faller utenfor.
  • Vi har god oversikt over hvilke særskilte helse- og trivselsutfordringer vi har i kommunen vår, og hvilke spesielle goder og ressurser som finnes hos oss. Vi vet hvilke frivillige organisasjoner vi har i kommunen, og hva slags tilbud de har.
  • Det er trygt og attraktivt å gå og sykle i kommunen – også om nettene.
  • Vi har nærhet til grøntområder for lek og rekreasjon, og anlegg for idrett og friluftsliv.
  • Vi jobber kontinuerlig for å redusere skadelig støy og lokal luftforurensning.
  • Vi tilrettelegger for nødvendige tjenester for alle på tvers av alder, kultur og funksjonsnivå.
  • Vi har en helhetlig boligpolitikk og tilstrekkelig og variert boligbygging til folk i alle livsfaser med ulike ressurser.
  • Vi satser på forebyggende helsetjenester gjennom et attraktivt frisklivstilbud, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

STImuli og SMS

Flere av våre medlemmer har utmerket seg som stedsutviklere med fokus på gode nærmljø. STImuli-prosjektet i Bodø og SMS-prosjektet i Kristiansand er for eksempel blant tiltakene som skal inspirere andre kommuner i Miljødirektoratets nærmiljøsatsing

Her er hele inspirasjonsplakaten

Helsedirektoratet oppfordrer til å skrive den ut, slik at den kan være til påminnelse og inspirasjon, særlig for de som jobber med kommuneledelse. 

Tags: nærmiljø, nærmiljøsatsingen, helsedirektoratet, stedsutvikling, helsevennlig stedsutvikling