English

Statsbudsjettet og folkehelsa

Publisert dato: 09.10.2014, Sist oppdatert: 03.11.2014

Onsdag 8. oktober ble statsbudsjettet for 2015 lagt fram. Her er Regjeringens forslag til tiltak for å styrke folkehelsearbeidet.

Onsdag 8. oktober la Regjeringen frem neste års statsbudsjett. I en pressemelding samme dag skriver Helse- og omsorgsdepartementet at Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse, og at de vil styrke det forebyggende arbeidet.

- Mye at det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Hvis vi skal møte folkehelseutfordringene krever det derfor innsats fra en rekke sektorer. Særlig er det viktig å styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og unge.

Regjeringens forslag til tiltak

Her er Regjeringens forslag til tiltak for å styrke folkehelsearbeidet:  

 • Helsestasjonene og skolehelsetjenesten foreslås styrket med 200 millioner kroner innenfor veksten i kommunenes frie inntekter.
 • Det foreslås 200 millioner kroner til kommunale tjenester (lavterskeltilbud) til personer med rus og psykiske helseproblemer som del av veksten i kommunenes frie inntekter.
 • Kunnskapsdepartementet foreslår 275 millioner kroner til å heve kvaliteten i barnehagene gjennom blant annet å styrke personalets kompetanse.
 • Kunnskapsdepartementet foreslår én milliard kroner til videreutdanning for lærere i 2015. Det betyr at 5 050 lærere vil kunne få tilbud om videreutdanning fra høsten 2015, 1 500 flere enn i 2014. Vi vet at utdanning er en viktig faktor for sosial ulikhet og kompetansen hos lærerne er viktig for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Kunnskapsdepartementet foreslår 38 millioner kroner til Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Programmet er rettet mot elever som står i fare for å falle fra i skolen og ungdom utenfor opplæring og arbeid.
 • Å tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen er en viktig del av folkehelsearbeidet. Det foreslås 10 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelvei på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett. Dette kommer i tillegg til 386 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelvegsystemet på riksvegnettet.
 • Kulturdepartementet foreslår å endre tippenøkkelen. Basert på prognoser for spilleoverskuddet, vil det gi en økning i spillemidlene til idrettsformål på om lag 330 millioner kroner.
 • Kulturdepartementet foreslår å videreføre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i 2015 med en bevilgning på 1,239 mrd kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skogsveier med 10 millioner kroner. Skogsveiene er populære turveier som gir bedre muligheter for friluftsliv, mosjon og rekreasjon.
 • I forbindelse med Friluftslivets år foreslås det å styrke bevilgningen til friluftslivsaktiviteter med 10 millioner kroner.
 • Familievernets tilbud til familier med høyt konfliktnivå og voldsutsatte familier foreslås styrket med 15 millioner kroner.
 • For å bidra til raskere bosetting av flyktninger og bedre resultater i introduksjonsordningen foreslås det å styrke integreringstilskuddet med 50 millioner kroner.
 • Bevilgningen til forsøket med gratis kjernetid i barnehage foreslås økt med 20 millioner kroner. Den samlede innsatsen er dermed på 89,9 millioner kroner. I flere av områdene med gratis kjernetid i barnehage vil tilbudet rettes mot barn i familier med lav inntekt. I tillegg vil det være krav om at foreldre til barn i forsøket skal delta i aktivitet.

Bevilgninger til lokalt folkehelsearbeid

Det er også bevilget mer til lokalt folkehelsearbeid, bl.a. gjennom kommunebaserte utviklingstiltak og lokal implementering av nasjonale prioriterte satsinger på folkehelseområdet. Under Kap. 719 Annet folkehelsearbeid, post 60 kommunetilskudd foreslås det blant annet å flytte 15,7 mill. kroner fra post 73 fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner, til utviklingsarbeid i kommuner "med sikte på å styrke faktorer i miljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse". Utviklingsarbeidet knyttes blant annet opp mot oversiktsbestemmelsen i folkehelseloven § 5c.

Utover dette er det selvfølgelig mange budsjettposter som har betydning for kommunenes - og andre aktørers - økonomiske rammevilkår for å drive folkehelsearbeid.

Stortingsbehandling

Regjeringens forslag til statsbudsjett skal nå behandles av Stortinget. Der er det fagkomiteene som skal ta stilling til forslagene som faller inn under sine respektive fagområder, før de avgir innstilling til Stortinget i plenum. Flere av opposisjonspartiene har også varslet økt satsing på folkehelse, og som folkehelsenettverk er vi spente på hvor stort fokus temaet vil få i de ulike komiteenes budsjettbehandling.

Regjeringens tiltak for å styrke folkehelsearbeidet, med lenke til de ulike fagdepartementenes budsjettsider

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet
 

Tags: statsbudsjettet, statsbudsjettet 2015, folkehelse