English

Sunne kommuner med i internasjonalt prosjekt

Publisert dato: 12.03.2014, Sist oppdatert: 22.01.2015

Sunne Kommuner har deltatt i et forprosjekt sammen med andre nordiske og baltiske land. Prosjektet heter "Healthification" og har resultert i en statusrapport om farankring av folkehelse på tvers av sektorer i de ulike landene.

Healthification - Gjennomføring av helse-i-alt politikk på lokalt nivå

Tittelen på prosjektet er: "Healthification - Helse-i-alle-politikkområder på lokalt nivå for mer effektiv forebygging av ikke-smittsomme sykdommer i Østersjøregionen/Norden". Prosjektet tar opp problemet med epidemier av ikke-smittsomme sykdommer, og lokale myndigheters evne til å takle slike.

Strukturelle rammeverk er på plass - praksisk implementering mangler

Flere land i Norden og Østersjøregionen har gjennomgått lovendringer de senere år, noe som har økt kommunenes ansvar på folkehelsefeltet. Mens de fleste land har nasjonale strategier på ikke-smittsomme sykdommer, ser man fremdeles at den konkrete implementeringen lokalt står overfor strukturelle begrensninger når det gjelder kapasitet og ressurser.

Praktisk talt alle land støtter HiAP (Health in All Policies), men overføringen på kommunenivå oppleves i samtlige land som utfordrende. 

Healthification-prosjektet er under utvikling

Den første fasen av prosjektet ble realisert i perioden desember 2013 til februar 2014. Fasen ble finansiert av det tyske helsedepartementet gjennom sekretariatet for Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being. 

Resultatet av denne fasen er en statusrapport om implementering av HiAP på lokalt nivå for mer effektiv forebygging av ikke-smittsomme sykdommer i Østersjøregionen og Norden. Rapporten skal danne utgangspunkt for et mer omfattende Healthification-prosjekt, og synliggjør viktigheten av tilgjengelige, pålitelige og oppdaterte helseopplysninger som kan brukes i beslutningsprosesser. 

Landene som er kartlagt i denne fasen er Litauen, Latvia, Estland, Polen, Finland, Sverige og Norge.

Her er Healthification-rapporten. 

Tags: sunnekommuner, healthification, epidemier, norden, hiap, healthy cities, prosjekter