English

Tilskudd til psykologer

Publisert dato: 03.02.2015, Sist oppdatert: 03.02.2015

Kommuner kan søke om rekrutteringstilskudd til psykologer innen 1. mars 2015.

Regjeringen ønsker å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunene, spesielt overfor barn og unge. Helsedirektoratet utlyser derfor flere tilskuddsmidler i en ordning som skal stimulere til flere psykologer i kommunene.

Helsefremming og forebygging

Psykologene skal bidra til å styrke og videreutvikle det samlede og flerfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse- og rusfeltet. Dette omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, øvrig folkehelsearbeid, utredning, behandling og oppfølging.

Kommuner kan velge å utvikle tilbudet i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunen eller andre relevante aktører. Det er kommunen selv som er søker, mottaker og rapporteringspliktig for tilskuddet.

Psykologen en viktig folkehelseaktør

Økt psykologkompetanse i kommunene er svært viktig i et folkehelseperspektiv. Leder i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, har også flere ganger tatt til orde for at psykologer må løfte blikket fra terapirommet, og fokusere på hvordan deres kompetanse kan benyttes også for å forhindre psykisk uhelse.

Antall kommune-psykologer doblet på to år

Fra inngangen til 2013 og frem til i dag har antallet psykologer rekruttert gjennom ordningen til kommunenes helse- og omsorgstjenester gått fra 130 til 270 psykologer. Antall kommuner som deltar i ordningen har også steget, fra 95 til 165 kommuner – en økning på over 70 prosent.

Søknadsfrist for rekrutteringstilskuddet er 1. mars. På Helsedirektoratets nettsider finner du mer informasjon og søknadssjema.

Tags: kommunepsykolog, psykolog, psykisk helsehjelp, helsedirektoratet