English

Hvordan bli medlem

Sist oppdatert: 08.03.2019

Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i Sunne kommuner.

Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i Sunne kommuner. Hovedkriteriet er at det foreligger en politisk viljeserklæring som støtter nettverkssamarbeidet gjennom vedtak i kommunestyre eller fylkesting.

Ta kontakt med sekretariatet for å få tilsendt eksempelsak for opptak i nettverket!

Kriterier

Et fruktbart nettverkssamarbeid forutsetter at alle medlemmer bidrar, og opptak i nettverket krever derfor at kommunen eller fylkeskommunen:

  • slutter seg til nettverkets målsetting og strategier gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting.
  • utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den administrative kontaktpersonen ivaretar den løpende kontakten med nettverkets sekretariat, mens den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre og utvalg.
  • betaler en årlig kontingent som beregnes ut fra følgende utregningsnøkkel: Innbyggertall x 1,86 kr (i 2019). Kontingenten indeksreguleres årlig iht. Deflator. Det er satt en øvre ramme for kontingentbeløp på kr. 90.000. Fylkeskommuner betaler automatisk maksbeløpet.
  • deltar på nettverkssamlinger og andre arrangementer i nettverkets regi. På den årlige nettverkssamlingen møter minimum én fra administrasjonen og én politiker.
  • informerer om nettverksdeltakelsen på sine nettsider og informerer om sitt folkehelsearbeid til Sunne kommuners sekretariat
Slik går du frem

Ta kontakt med sekretariatet for å melde din interesse! Vi kan gi deg skriftlig materiell som kan brukes i en eventuell saksforberedelse og svare på andre spørsmål du måtte ha.