English

Hvorfor medlemskap?

Sist oppdatert: 24.05.2016

Det er mange fordeler ved å være med i et nettverk av andre kommuner og fylkeskommuner som tar folkehelsearbeid på alvor.

Tilgang til et nasjonalt og internasjonalt felleskap med høyt faglig nivå
  • Sunne kommuner består av kommuner og fylkeskommuner som vil noe mer med sitt folkehelsearbeid. Vi skaper arenaer for erfaringsutveksling, læring og kunnskapsutvikling både nasjonalt og internasjonalt, og tilbyr våre medlemmer rask tilgang til ny viten gjennom samarbeid med WHO, myndigheter og andre sentrale aktører på folkehelsefeltet.
Merkevarebygging!
  • Å være medlem av Sunne kommuner signaliserer at din kommune eller fylkeskommune tar folkehelse på alvor.  Ikke bare gir medlemskapet i seg selv en god signaleffekt; nettverkets sekretariat jobber også aktivt med konkret synliggjøring av medlemmenes folkehelsearbeid. Dette gjøres blant annet på nettsiden, overfor nasjonale myndigheter og ved utstrakt bruk av sosiale medier.
Politisk forankring og politikeropplæringen «Ta vare på velgerne dine»
  • En av Sunne kommuners styrker er at medlemskapet krever en politisk viljeserklæring som støtter opp under nettverkssamarbeidet. Ordfører eller fylkesordfører deltar inn i nettverket som politisk kontakt, noe som av våre medlemmer fremheves som en stor styrke i deres helhetlige folkehelsearbeid. Sunne kommuner tilbyr også politikeropplæringen ‘Ta vare på velgerne dine’, som understøtter viktigheten av dette og synliggjør folkehelse som politisk valg.
Rabattert deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser
  • Sunne kommuner er en av hovedarrangørene av Folkehelsekonferansen, som er den største av sitt slag i Norge. Alle ansatte og politikere i våre medlemskommuner får lavere deltakeravgift på denne konferansen. I tillegg arrangerer Sunne kommuner årlig en egen nettverkskonferanse, og tilbyr medlemmer å representere nettverket på WHOs internasjonale Healthy Cities-konferanser.
Mulighet til å delta i nasjonale og internasjonale prosjekter
  • Sunne kommuners sekretariat jobber aktivt med å koble medlemskommuner sammen med spennende aktører innenfor forskning, organisasjonsliv eller sosialt entreprenørskap. Vi igangsetter og bidrar også med søknadsbistand til bilaterale samarbeid gjennom WHO-nettverket og EU/EØS-midlene.
Påvirke nasjonale myndigheter
  • Sunne kommuner har jevn dialog med nasjonale myndigheter, og har en stemme som blir hørt i saker som angår lokalt og regionalt folkehelsearbeid. Vi løfter frem våre medlemmers perspektiver, og jobber for å bedre rammevilkårene for å forvalte det ansvaret kommuner og fylkeskommuner er gitt på folkehelsefeltet.
Delta i temagrupper!
  • I nettverkets temagrupper møtes mennesker med ulik fagbakgrunn for å utveksle erfaringer og tenke nytt om sentrale temaer på folkehelsefeltet. Målet er at gruppene skal være utviklingsaktører på sine respektive felt, og være en arena som styrker både nettverkssamarbeidet og våre medlemmers helsefremmende arbeid. 
Internasjonal forankring
  • Sunne kommuner følger det europeiske WHO Healthy Cities-nettverket sitt faseprogram, og har operasjonalisert målsettingene i Helse 2020-strategien – som Norge har forpliktet seg til – i konkrete satsingsområder. Nettverket er en populær hub for andre land og organisasjoner, og representanter fra våre medlemskommuner blir ofte invitert for å holde foredrag om nasjonalt, regionalt eller lokalt folkehelsearbeid.

Ønsker din kommune eller fylkeskommune å bli med i nettverket? Slik går du frem!