English

Medlemmer

Asker kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Heidi Kristine Syrdahl Rustand

Politisk kontakt

Lene Conradi, ordfører

Austevoll kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Stine Emilie Konradsen, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Morten Storebø, ordfører

Om Austevoll kommune

Austevoll kommune er eit øy-samfunn beståande av 667 øyar, holmar og skjær i Hordaland . Kommunen har inngått ei partnarskapsavtale for folkehelse med Hordaland fylkeskommune kor folkehelsekoordinatoren er sentral i arbeidet med å byggja opp eit målretta og systematisk folkehelsearbeid på tvers av einingar og sektorar. Med dette ynskjer me at Austevoll skal vera ein god kommune å bu og leve i gjennom heile livet.

Båtsfjord kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Guri Ulvik Martinsen

Politisk kontakt

Geir Knutsen, ordfører

Bodø kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Gøran Raade - Andersen

Politisk kontakt

Randolv Gryt

Om Bodø kommune

Folkehelsearbeidet i Bodø kommune styres av Styringsgruppen for folkehelse som er sammensatt av sentrale politikere og alle kommunaldirektører, og som ledes av varaordfører. Folkehelsekoordinator er administrativt plassert i samfunnskontoret som er en stabsavdeling hos rådmann. Folkehelsekoordinatoren har et folkehelseforum i administrasjonen som består av ledere fra helse, oppvekst, teknisk og plan.

Brønnøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Sturla Ditlefsen

Politisk kontakt

Johnny Hanssen, ordfører

Om Brønnøy kommune

Brønnøy kommune har anlagt et bredt samfunnsperspektiv i sitt folkehelsearbeid, og har spesielt fokus på bakenforliggende helsepåvirkningsfaktorer som jobb, bolig og oppvekstmiljø. Den estimerte levealderen i Brønnøy er høyere enn i landet for øvrig, og kommunen jobber systematisk og målrettet mot alle aldersgrupper. Et overordnet folkehelsemål er å skape et lokalsamfunn der det er godt for alle å bo, og som gjør det «lett å velge rett». Kommunen har partnerskap med Nordland fylkeskommune, som også er medlem i Sunne kommuner.

Fjaler kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Jon Verede Hope, folkehelsekoordinator

Kristin Rivedal Yndestad (svangerskapspermisjon fra 25. mai 2018)

Politisk kontakt

Ingrid Bjergene

Om Fjaler kommune

Fjaler kommune er medlem i Sunne kommuner fra 1. januar 2018.

Gjøvik kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Siri Fuglem Berg, kommuneoverlege

Politisk kontakt

Heidi Vifladt

Om Gjøvik kommune

Gjøvik kommune har i mange år hatt en tverrfaglig holdning til forebyggende helse- og miljøarbeid, og ble medlem av Sunne kommuner kort tid etter etableringen av nettverket. Kommunen har en aktiv frisklivssentral, ”frisklivsresepter”, skoleprosjekter som ”Jeg vil trives” og lavterskeltilbud med treningskontakter. Gjøvik jobber også med å utvikle seg som sykkelby, og har jobbet tverrfaglig med opplegg for "barnetråkk". Kommunen har også et godt fungerende samarbeid med kommuneoverlegene i Gjøvikregionen om miljørettet helsevern, forebyggende smittevern, beredskap og annen samfunnsmedisin.

Gran kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Are Løken, kommuneoverlege

Politisk kontakt

Helge Haukeli

Om Gran kommune

Gran kommune er medlem i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk fra 1. januar 2016.

Grane kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Bjørn Ivar Lamo, ordfører

Hamarøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Grete Prestegård

Politisk kontakt

Fred-Eddy Dahlberg

Om Hamarøy kommune

Folkehelse er et av de viktigste strategiske satsingsområdene i Hamarøy. Kommunen har inngått partnerskap med Nordland fylkeskommune, som også er medlem i Sunne kommuner. Hamarøy har en aktiv frisklivssentral og et folkehelseteam som er delt i to funksjonsområder; et strategisk team og et fagteam. Strategisk team består av rådmann, enhetsleder for kultur og næring, arealplanlegger, kommuneoverlege, oppvekstkoordinator, leder for friskliv og folkehelsekoordinatoren. Fagteamet utarbeider planer og igangsetter tiltak, og består av lederen for frisklivssentralen, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator. Egen handlingsplan for folkehelse rulleres årlig.

Indre Østfold kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Linn Haraldstad

Politisk kontakt

Ingunn Herstad Hensel

Petter Schou (vara)

Om Indre Østfold kommune

I 2020 vil etableringen av Indre Østfold kommune være et faktum. Det arbeides i disse dager med i slå sammen fem kommuner. I dette arbeidet løftes folkehelse til en av kommunens satsningsområder, og det arbeides aktivt med FNs bærekraftmål i hele organisasjonsoppbyggingen. Nøkkelen for å lykkes med folkehelsearbeid ligger i systematisk og tverrsektorielt arbeid, både internt i kommunen og eksternt. Et medlemskap i Sunne kommuner vil bidra til å sette folkehelse ytterligere på dagsorden i etableringen av ny kommune.

Kristiansand kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Stine B. Sagen, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Harald Furre, ordfører

Om Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har i mange år hatt folkehelse som prioritert satsingsområde, og har i sitt arbeid med folkehelse utviklet en rekke prosjekter og tilbud til innbyggerne i kommunen. Kristiansand er med i det såkalte SMS-prosjektet (Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser), som er et nordisk Interreg-prosjekt som skal bidra til en sosialt bærekraftig stedsutvikling og fremme sosial integrasjon. Av fokusområdene i prosjektet er folkehelse og friluftsliv i byen og medvirkning i byplanleggingen.

Kvinesdal kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Randi Larsen

Politisk kontakt

Lena Rannestad Kloster

Levanger kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Robert Svarva, ordfører

Om Levanger kommune

Folkehelse er et av Levanger kommunes strategiske satsningsområder. Den politiske visjonen for kommunen er ”Livskvalitet og vekst” og kommuneplanen er felles med Verdal kommune. Også folkehelsearbeidet er et samarbeid mellom de to kommunene, i samkommunen Innherred. Nærhet til og samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) - en av verdens største folkehelseundersøkelser - er av stor betydning for folkehelsearbeidet i Innherred. I likhet med Verdal har Levanger et stort fokus på barn, unge og tidlig intervensjon, og samarbeider tett med Helse Nord-Trøndelag HF, Nav, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for helsefremmende forskning (NTNU/HiST). Levanger kommune har inngått partnerskapsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Melhus kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Signy Ryther Overbye

Politisk kontakt

Gunnar Krogstad, ordfører

Om Melhus kommune

Melhus kommune har satt folkehelsearbeid i fokus i kommuneplanens samfunnsdel, og har dermed folkehelseperspektivet godt forankret i sentrale styringsdokumenter. Melhus ble medlem av nettverket i 2004, det samme året som kommunen ble Fysak-kommune. Kommunen etablerte et folkehelseforum i 2009, med politikere, administratorer og representanter fra lag og foreninger. Gjennom medlemsskapet i Sunne kommuner deltok Melhus i Hepro-undersøkelsen i 2006 og kommunen deltar også i en rekke andre prosjekter, blant annet i samarbeid med St. Olavs hospital. Melhus har partnerskapsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune på folkehelsefeltet.

Modum kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Hege Fåsen

Politisk kontakt

Ståle Versland, ordfører

Om Modum kommune

Modum er et av Sunne kommuners nyeste medlemmer, men kommunen har jobbet med folkehelse i flere år. Folkehelse er et gjennomgripende fokusområde i kommuneplanen og folkehelsekoordinatoren leder en tverrsektoriell folkehelsegruppe med representanter fra alle kommunens etater. Modum har også hatt stor suksess med og er en pilotkommunene i prosjektet "Rask psykisk helsehjelp", som tilbyr psykologhjelp uten henvisning, ventetid eller egenandel.

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Rigmor Hustad Holen

Politisk kontakt

Marit Nerås Krogsæter

Om Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal er et av nettverkets nyeste medlemmer og en viktig regional utviklingsaktør. Arbeidet med folkehelse ledes av seksjon for folkehelsearbeid og fysisk aktivitet, som er en del av kulturavdelinga i fylkeskommunen. En av seksjonen sentrale oppgaver er koordinering God Helse-partnerskapet, som er et forpliktande partnarskap med alle fylkets kommuner. Fylkeskommunen bistår også med faglige råd til kommunene om oppføling av folkehelseloven.

Nordland fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Vårin Sandvær, rådgiver folkehelse

Politisk kontakt

Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Om Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommunes folkehelsevisjon er "Freskt Nordland". Målsettingen for folkehelsearbeidet er flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper i befolkningen, felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt og å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet. Nordland fylkeskommune har i mange år drevet en offensiv politikk i forhold til folkehelsearbeidet i fylket. Folkehelsearbeid krever langsiktige, systematiske og målrettede strategier for å lykkes, med tiltak på alle samfunnsområder og i samarbeid med mange aktører. Fylkeskommunen har etablert partnerskapsavtaler med alle kommunene i fylket, i tillegg til andre sentrale aktører i folkehelsearbeidet. Fylkeskommunens ambisjoner er forankret i Regional folkehelseplan Nordland (2018-2025) og følges opp gjennom årlige handlingsprogram.

Nærøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Anne-Lene Fadnes Gregersen

Politisk kontakt

Steinar Aspli, ordfører

Odda kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Gunnvor Medhus, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Roald A. Haug, ordfører

Om Odda kommune

Den overordnede målsettingen for folkehelsearbeidet i Odda kommune – som er nedfelt i Samfunnsplanen 2007-2019 – er at Odda skal være en trygg og trivelig plass å bo. Det folkehelsekoordinator og avdeling for miljørettet helsevern som jobber organisatorisk med folkehelse, men arbeidet er tverrsektorielt og blir utført på mange arenaer. Odda har en populær frisklivssentral og kommunen samarbeider tett med frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ.

Oppdal kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Vigdis Thun, fagansvarlig folkehelse/miljørettet helsevern

Politisk kontakt

Ingvill Dalseg, varaordfører

Om Oppdal kommune

Oppdal kommune er medlem i Sunne kommuner fra 1. januar 2017.

Oppegård kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Heidi Berentsen

Politisk kontakt

Thomas Sjøvold, ordfører

Om Oppegård kommune

Oppegård er en av Sunne kommuners eldste medlemskommuner og har folkehelse godt forankret i kommunens plan- og styringsdokumenter. Kommunen scorer bedre enn landsgjennomsnittet på de fleste helsemål, men jobber strategisk med å utjevne forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, særlig når det kommer til fysisk aktivitet, sosial inkludering og mental helse. Oppegård har utarbeidet både gå- og sykkelstrategi, og jobber aktivt for å vedlikeholde og forbedre befolkningens tilgang til turstier, sykkelveier og aktivitetsparker.

Oppland Fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ane Bjørnsgaard

Politisk kontakt

Aud Hove

Rana kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Gro Sæten

Politisk kontakt

Geir Waage, ordfører

Om Rana kommune

Rana kommune er medlem i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk fra 1. januar 2016.

Sandnes kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Torill Idland, folkehelserådgiver

Politisk kontakt

Stanley Wirak, ordfører

Sirdal kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ingeborg Selma Kvæven, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Thor Jørgen Tjørhom

Om Sirdal kommune

Sirdal er en liten kommune i folketall, men med tilgang til rike naturressurser, og mange folk som ferdes i og gjennom kommunen vår har vi et unikt potensiale for å drive folkehelsearbeid for mange. Kanskje er det også spesielt viktig når vi er små å tenke stort, langt og vidt. Vi ønsker en positiv utvikling for Sirdal, men samtidig vil vi være med på en felles dugnad for å fremme folkehelse for alle i tråd med folkehelseloven. Nøkkelen for å lykkes med folkehelsearbeid ligger i godt samarbeid på tvers, og i god kunnskapsutveksling. Sirdal kommune er medlem i Sunne kommuner fra 1. januar 2018.

Songdalen kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ranveig Odden, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Anja Ninasdotter Abusland

Spydeberg kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Jan Borre Johansen

Politisk kontakt

Knut Espeland, ordfører

Time kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Anne Reidun Garpestad, rådgiver samfunn / folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Unni Sirevåg Lende, hovedutvalgsleder i Levekår

Våler kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Eline Uthus

Politisk kontakt

Brynjar Høidebraaten

Verdal kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Marthe Leistad Bakken Samfunnsplanlegger/folkehelse

Politisk kontakt

Bjørn Iversen, ordfører

Om Verdal kommune

Folkehelse er et av Verdal kommunes strategiske satsningsområder. Den politiske visjonen for kommunen er ”Livskvalitet og vekst” og kommuneplanen er felles med Levanger kommune. Også folkehelsearbeidet er et samarbeid mellom de to kommunene, i samkommunen Innherred. Nærhet til og samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) - en av verdens største folkehelseundersøkelser - er av stor betydning for folkehelsearbeidet i Innherred. I likhet med Levanger har Verdal et stort fokus på barn, unge og tidlig intervensjon, og samarbeider tett med Helse Nord-Trøndelag HF, Nav, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for helsefremmende forskning (NTNU/HiST). Verdal kommune har inngått partnerskapsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vestvågøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Nora Warhuus Samuelsen, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Anne Sand, varaordfører

Om Vestvågøy kommune

Vestvågøy har vært med i Sunne kommuner siden oppstarten i 1994. Kommunen har dermed lang erfaring med folkehelsearbeid og har en strategigruppe for folkehelse som består av kommunalsjefer for oppvekst- og helse- og omsorg, kommuneoverlege, frisklivskoordinator, helsesøster, folkehelsekoordinator og leder av kultur-, miljø- og næringsavdelingen. Vestvågøy har partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune, som også er medlem av Sunne kommuner. Kommunen har også deltatt i det nasjonale Helse i plan-prosjektet og samarbeidet med kommunene Flakstad og Moskenes om samhandlingsreformen.

Volda kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ulrik Vik Nakken

Politisk kontakt

Jørgen Amdam, ordfører

Om Volda kommune

Volda kommune har vore medlem i Sunne kommuner sidan oppstart i 1994. Kommunen dreiv i perioden 1990-1994 ”Utviklingsprosjekt innanfor førebyggande, helsefremjande og miljøretta arbeid” med midlar frå Samla Plan, og har såleis lang erfaring med folkehelsearbeid. Volda har partnarskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune, som også er medlem av Sunne kommuner. I samarbeid med fylkeskommunen har Volda vore med i det nasjonale Helse i plan-prosjektet. Folkehelsekoordinator er administrativt knytt til rådmannen sin stab i sektor for Samfunn og rådgjeving, og folkehelsearbeidet er dermed eit prioritert overordna satsingsområde. Folkehelsekoordinator er med i administrativt planforum og samarbeider elles tett med alle sektorar. Sidan folkehelselova vart gjeldande, har kommunen arbeidd målretta i høve kartlegging av helseutfordringar og påverknadsfaktorar.

Østfold fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Knut-Johan Rognlien

Politisk kontakt

Inger-Christin Torp

Øygarden kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Bente Guntveit, folkehelsekoordinator

Politisk kontakt

Remi Oen, leiar i Utval for Levekår

Om Øygarden kommune

Øygarden har jobbet målrettet med folkehelse sidan 2012. Å stimulere til aktivitet i alle aldersgrupper og samfunnslag har vært et viktig satsingsområde, ikke minst med tanke på å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er fokus på folkehelse i alle planer og kommunal saksbehandling. Politikerne i Øygarden har vist stor vilje til å satse på folkehelse, blant annet ved å sette av egne midlar på budsjettet til kommunale folkehelsetiltak. Kommunen har også gode forebyggingstiltak inn mot foreldre/foresatte og barnehage- og skolepersonell, for å styrke barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. Tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid og gode modeller for organisering av tjenestene/samlokalisering (Familiens Hus) er viktige rammer for gode tjenestetilbud inn mot innbyggerne. Øygarden ble medlem av Sunne kommuner 1. januar 2017.