English

Medlemmer

Akershus Fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Inger Johanne Strand
Epost: inger.johanne.strand@akershus-fk.no
Tlf: (+47) 22 05 55 19

Politisk kontakt

Kirsti Birkeland
Epost: kir.b@online.no
Tlf: (+47) 90530708

Om Akershus Fylkeskommune

Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å fremme god folkehelse i Akershus. Dette gjøres bl.a. gjennom partnerskap og informasjonsutveksling med fylkets kommuner, og gjennom tilskudd og støtteordninger. I tillegg ønsker fylkeskommunen å tenke folkehelse i alt vi gjør, på alle felt og ansvarsområder. Fylkeskommunen samarbeider med og støtter en rekke frivillige organisasjoner på ulike felt, og har særlige ansvarsoppgaver innen idrett og friluftsliv.

Asker kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Heidi Kristine Syrdahl Rustand
Epost: Heidi.Kristine.Syrdahl.Rustand@asker.kommune.no
Tlf: +47 975 37 848

Politisk kontakt

Lene Conradi, ordfører
Epost: lene.conradi@asker.kommune.no
Tlf:

Båtsfjord kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Guri Ulvik Martinsen
Epost: Guri.Ulvik.Martinsen@batsfjord.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Geir Knutsen, ordfører
Epost: geir.knutsen@batsfjord.kommune.no
Tlf:

Bodø kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Gøran Raade - Andersen
Epost: goran.raade.andersen@bodo.kommune.no
Tlf: 75 55 5119

Politisk kontakt

Randolv Gryt
Epost: Randolv.Gryt@bodo.kommune.no
Tlf:

Om Bodø kommune

Folkehelsearbeidet i Bodø kommune styres av Styringsgruppen for folkehelse som er sammensatt av sentrale politikere og alle kommunaldirektører, og som ledes av varaordfører. Folkehelsekoordinator er administrativt plassert i samfunnskontoret som er en stabsavdeling hos rådmann. Folkehelsekoordinatoren har et folkehelseforum i administrasjonen som består av ledere fra helse, oppvekst, teknisk og plan.

Brønnøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Sturla Ditlefsen
Epost: Sturla.ditlefsen@bronnoy.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Johnny Hanssen, ordfører
Epost: johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no
Tlf: (+47) 75 01 20 00

Om Brønnøy kommune

Brønnøy kommune har anlagt et bredt samfunnsperspektiv i sitt folkehelsearbeid, og har spesielt fokus på bakenforliggende helsepåvirkningsfaktorer som jobb, bolig og oppvekstmiljø. Den estimerte levealderen i Brønnøy er høyere enn i landet for øvrig, og kommunen jobber systematisk og målrettet mot alle aldersgrupper. Et overordnet folkehelsemål er å skape et lokalsamfunn der det er godt for alle å bo, og som gjør det «lett å velge rett». Kommunen har partnerskap med Nordland fylkeskommune, som også er medlem i Sunne kommuner.

Gjøvik kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Siri Fuglem Berg, kommuneoverlege
Epost: Siri.Fuglem-Berg@gjovik.kommune.no
Tlf: (+47) 61 18 95 05 / 90 70 10 11

Politisk kontakt

Heidi Vifladt
Epost: heidi.vifladt@hig.no
Tlf: (+47) 61 13 53 80 / (+47)928 07 395

Om Gjøvik kommune

Gjøvik kommune har i mange år hatt en tverrfaglig holdning til forebyggende helse- og miljøarbeid, og ble medlem av Sunne kommuner kort tid etter etableringen av nettverket. Kommunen har en aktiv frisklivssentral, ”frisklivsresepter”, skoleprosjekter som ”Jeg vil trives” og lavterskeltilbud med treningskontakter. Gjøvik jobber også med å utvikle seg som sykkelby, og har jobbet tverrfaglig med opplegg for "barnetråkk". Kommunen har også et godt fungerende samarbeid med kommuneoverlegene i Gjøvikregionen om miljørettet helsevern, forebyggende smittevern, beredskap og annen samfunnsmedisin.

Gran kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Are Løken, kommuneoverlege
Epost: Are.Loken@gran.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Helge Haukeli
Epost: helgehaukeli@gmail.com
Tlf:

Om Gran kommune

Gran kommune er medlem i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk fra 1. januar 2016.

Grane kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Rune Stabbforsmo, folkehelsekoordinator
Epost: rus@grane.kommune.no
Tlf: 751 82246 / 905 18656

Politisk kontakt

Bjørn Ivar Lamo, ordfører
Epost: ordforer@grane.kommune.no
Tlf: 751 82223

Hamarøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ingeborg Lunde, folkehelsekoordinator
Epost: ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no
Tlf: 75 76 50 48 / 99 27 90 18

Politisk kontakt

Fred-Eddy Dahlberg
Epost: frededdydahlberg@gmail.com
Tlf: 47 39 46 16

Om Hamarøy kommune

Folkehelse er et av de viktigste strategiske satsingsområdene i Hamarøy. Kommunen har inngått partnerskap med Nordland fylkeskommune, som også er medlem i Sunne kommuner. Hamarøy har en aktiv frisklivssentral og et folkehelseteam som er delt i to funksjonsområder; et strategisk team og et fagteam. Strategisk team består av rådmann, enhetsleder for kultur og næring, arealplanlegger, kommuneoverlege, oppvekstkoordinator, leder for friskliv og folkehelsekoordinatoren. Fagteamet utarbeider planer og igangsetter tiltak, og består av lederen for frisklivssentralen, kommuneoverlege og folkehelsekoordinator. Egen handlingsplan for folkehelse rulleres årlig.

Kristiansand kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Stine B. Sagen
Epost: Stine.Busborg.Sagen@kristiansand.kommune.no
Tlf: 90115094

Anette Strandmyr Fidje (vikar)
Epost: Anette.Strandmyr.Fidje@kristiansand.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Harald Furre, ordfører
Epost: ordforer@kristiansand.kommune.no
Tlf: 38 07 50 42 / 982 81 890

Om Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har i mange år hatt folkehelse som prioritert satsingsområde, og har i sitt arbeid med folkehelse utviklet en rekke prosjekter og tilbud til innbyggerne i kommunen. Kristiansand er med i det såkalte SMS-prosjektet (Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser), som er et nordisk Interreg-prosjekt som skal bidra til en sosialt bærekraftig stedsutvikling og fremme sosial integrasjon. Av fokusområdene i prosjektet er folkehelse og friluftsliv i byen og medvirkning i byplanleggingen.

Kvinesdal kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Randi Larsen
Epost: randi.larsen@kvinesdal.kommune.no
Tlf: 954 57 228

Politisk kontakt

Lena Rannestad Kloster
Epost: Lena.Rannestad.Kloster@kvinesdal.kommune.no
Tlf:

Levanger kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator
Epost: dina.von.heimburg@levanger.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Robert Svarva, ordfører
Epost: robert.svarva@levanger.kommune.no
Tlf:

Om Levanger kommune

Folkehelse er et av Levanger kommunes strategiske satsningsområder. Den politiske visjonen for kommunen er ”Livskvalitet og vekst” og kommuneplanen er felles med Verdal kommune. Også folkehelsearbeidet er et samarbeid mellom de to kommunene, i samkommunen Innherred. Nærhet til og samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) - en av verdens største folkehelseundersøkelser - er av stor betydning for folkehelsearbeidet i Innherred. I likhet med Verdal har Levanger et stort fokus på barn, unge og tidlig intervensjon, og samarbeider tett med Helse Nord-Trøndelag HF, Nav, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for helsefremmende forskning (NTNU/HiST). Levanger kommune har inngått partnerskapsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Melhus kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Signy Ryther Overbye
Epost: Signy.Overbye@melhus.kommune.no
Tlf:

Elisabeth Heggheim, Virksomhetsleder,
Epost: elisabeth.heggheim@melhus.kommune.no
Tlf: (+47) 72858535 / (+47) 90869370

Politisk kontakt

Gunnar Krogstad, ordfører
Epost: gunnar.krogstad@melhus.kommune.no
Tlf:

Om Melhus kommune

Melhus kommune har satt folkehelsearbeid i fokus i kommuneplanens samfunnsdel, og har dermed folkehelseperspektivet godt forankret i sentrale styringsdokumenter. Melhus ble medlem av nettverket i 2004, det samme året som kommunen ble Fysak-kommune. Kommunen etablerte et folkehelseforum i 2009, med politikere, administratorer og representanter fra lag og foreninger. Gjennom medlemsskapet i Sunne kommuner deltok Melhus i Hepro-undersøkelsen i 2006 og kommunen deltar også i en rekke andre prosjekter, blant annet i samarbeid med St. Olavs hospital. Melhus har partnerskapsavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune på folkehelsefeltet.

Modum kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Hege Fåsen
Epost: Hege.Fasen@modum.kommune.no
Tlf: 32 78 93 09

Politisk kontakt

Ståle Versland, ordfører
Epost: ordforer@modum.kommune.no
Tlf: 32 78 93 04 / 950 69 222

Om Modum kommune

Modum er et av Sunne kommuners nyeste medlemmer, men kommunen har jobbet med folkehelse i flere år. Folkehelse er et gjennomgripende fokusområde i kommuneplanen og folkehelsekoordinatoren leder en tverrsektoriell folkehelsegruppe med representanter fra alle kommunens etater. Modum har også hatt stor suksess med og er en pilotkommunene i prosjektet "Rask psykisk helsehjelp", som tilbyr psykologhjelp uten henvisning, ventetid eller egenandel.

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Rigmor Hustad Holen
Epost: rigmor.hustad.holen@mrfylke.no
Tlf:

Politisk kontakt

Marit Nerås Krogsæter
Epost: marit.neras.krogsater@mrfylke.no
Tlf: tlf: 918 32 844

Om Møre og Romsdal Fylkeskommune

Møre og Romsdal er et av nettverkets nyeste medlemmer og en viktig regional utviklingsaktør. Arbeidet med folkehelse ledes av seksjon for folkehelsearbeid og fysisk aktivitet, som er en del av kulturavdelinga i fylkeskommunen. En av seksjonen sentrale oppgaver er koordinering God Helse-partnerskapet, som er et forpliktande partnarskap med alle fylkets kommuner. Fylkeskommunen bistår også med faglige råd til kommunene om oppføling av folkehelseloven.

Nordland fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Kjell Hjelle, Rådgiver folkehelse
Epost: kjehje@nfk.no
Tlf: (+47) 75650458 / (+47) 416 82 377

Politisk kontakt

Aase Refsnes, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Epost: aasref@nfk.no
Tlf: 92 01 84 04

Om Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommunes folkehelsevisjon er "Freskt Nordland", og målsettingene er flere leveår med god helse for alle grupper i befolkningen, felles mobilisering lokalt og regionalt og å i folkehelsearbeidet jobbe for en bærekraftig utvikling. Fylkeskommunen er en viktig samordningsaktør og pådriver i det regionale folkehelsearbeidet i Nordland, og har etablert partnerskapsavtaler med mange av kommunene i fylket. Nordland fylkeskommune driver den populære og viktige rådgivningstjenesten Klara Klok sammen med Ung i Nordland, og var i 2014 det første fylket som vedtok tobakksfri skole- og arbeidstid på sine institusjoner. I tillegg til fylkeskommunens sentrale folkehelseteam, er Folkehelsealliansen Nordland og Fylkesforum for folkehelse viktige fora for NFKs folkehelsearbeid.

Nærøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Anne-Lene Fadnes Gregersen
Epost: Anne-Lene.Fadnes.Gregersen@naroy.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Steinar Aspli, ordfører
Epost: Steinar.aspli@naroy.kommune.no
Tlf:

Odda kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Gunnvor Medhus, folkehelsekoordinator
Epost: Gunnvor.s.medhus@odda.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Roald A. Haug, ordfører
Epost: roald.a.haug@odda.kommune.no
Tlf:

Om Odda kommune

Den overordnede målsettingen for folkehelsearbeidet i Odda kommune – som er nedfelt i Samfunnsplanen 2007-2019 – er at Odda skal være en trygg og trivelig plass å bo. Det folkehelsekoordinator og avdeling for miljørettet helsevern som jobber organisatorisk med folkehelse, men arbeidet er tverrsektorielt og blir utført på mange arenaer. Odda har en populær frisklivssentral og kommunen samarbeider tett med frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ.

Oppdal

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Vigdis Thun, fagansvarlig folkehelse/miljørettet helsevern
Epost: Vigdis.Thun@oppdal.kommune.no
Tlf: 72401308 / 48212713

Politisk kontakt

Ingvill Dalseg, varaordfører
Epost: ingvill.dalseg@oppdal.kommune.no
Tlf:

Oppegård kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Heidi Berentsen
Epost: Heidi.Berentsen@oppegard.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Thomas Sjøvold, ordfører
Epost: Thomas.sjovold@oppegard.kommune.no
Tlf:

Om Oppegård kommune

Oppegård er en av Sunne kommuners eldste medlemskommuner og har folkehelse godt forankret i kommunens plan- og styringsdokumenter. Kommunen scorer bedre enn landsgjennomsnittet på de fleste helsemål, men jobber strategisk med å utjevne forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, særlig når det kommer til fysisk aktivitet, sosial inkludering og mental helse. Oppegård har utarbeidet både gå- og sykkelstrategi, og jobber aktivt for å vedlikeholde og forbedre befolkningens tilgang til turstier, sykkelveier og aktivitetsparker.

Oppland Fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ane Bjørnsgaard
Epost: Ane.Bjornsgaard@oppland.org
Tlf: (+47) 911 26 439 / 61 28 92 90

Politisk kontakt

Aud Hove
Epost: aud.hove@oppland.org
Tlf: (+47) 41559413

Rana kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Gro Sæten
Epost: gro.saeten@rana.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Geir Waage, ordfører
Epost: geir.waage@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 50 32

Om Rana kommune

Rana kommune er medlem i Sunne kommuner - WHOs norske nettverk fra 1. januar 2016.

Sandnes kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Kristina Ehrenberg Rasmussen
Epost: kristina.ehrenberg-rasmussen@sandnes.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Stanley Wirak, ordfører
Epost: stanley.wirak@sandnes.kommune.no
Tlf:

Songdalen kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Ranveig Odden
Epost: ranveig.odden@songdalen.kommune.no
Tlf: 414 02 078

Politisk kontakt

Anja Ninasdotter Abusland
Epost: anja.ninasdotter@hotmail.com
Tlf:

Spydeberg kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Jan Borre Johansen
Epost: jan.borre.johansen@spydeberg.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Knut Espeland, ordfører
Epost: knut.espeland@spydeberg.kommune.no
Tlf: Karine Veim Andreassen, politiker
Epost: kariandr@hotmail.com
Tlf:

Time kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Anne Reidun Garpestad, rådgiver samfunn / folkehelsekoordinator
Epost: anne.reidun.garpestad@time.kommune.no
Tlf: 958 19 098

Politisk kontakt

Unni Sirevåg Lende, hovedutvalgsleder i Levekår
Epost: unni.sirevag.lende@time.kommune.no
Tlf: 970 76 736

Våler kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Eline Uthus
Epost: eline.uthus@valer-of.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Brynjar Høidebraaten
Epost: brynj-ho@online.no
Tlf: (+47) 90822446

Verdal kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

 

Politisk kontakt

Bjørn Iversen, ordfører
Epost: bjorn.iversen@verdal.kommune.no
Tlf:

Om Verdal kommune

Folkehelse er et av Verdal kommunes strategiske satsningsområder. Den politiske visjonen for kommunen er ”Livskvalitet og vekst” og kommuneplanen er felles med Levanger kommune. Også folkehelsearbeidet er et samarbeid mellom de to kommunene, i samkommunen Innherred. Nærhet til og samarbeid med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) - en av verdens største folkehelseundersøkelser - er av stor betydning for folkehelsearbeidet i Innherred. I likhet med Levanger har Verdal et stort fokus på barn, unge og tidlig intervensjon, og samarbeider tett med Helse Nord-Trøndelag HF, Nav, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for helsefremmende forskning (NTNU/HiST). Verdal kommune har inngått partnerskapsavtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vestvågøy kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Nora Warhuus Samuelsen, folkehelsekoordinator (permisjon)
Epost: Nora.warhuus.samuelsen@Vestvagoy.kommune.no
Tlf: +47 760 56090 / 905 83 425

Greta Klevstad, folkehelsekoordinator (vikar)
Epost: greta.klevstad@vestvagoy.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Anne Sand, varaordfører
Epost: anne.sand@vestvagoy.kommune.no
Tlf: 952 93 700

Om Vestvågøy kommune

Vestvågøy har vært med i Sunne kommuner siden oppstarten i 1994. Kommunen har dermed lang erfaring med folkehelsearbeid og har en strategigruppe for folkehelse som består av kommunalsjefer for oppvekst- og helse- og omsorg, kommuneoverlege, frisklivskoordinator, helsesøster, folkehelsekoordinator og leder av kultur-, miljø- og næringsavdelingen. Vestvågøy har partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune, som også er medlem av Sunne kommuner. Kommunen har også deltatt i det nasjonale Helse i plan-prosjektet og samarbeidet med kommunene Flakstad og Moskenes om samhandlingsreformen.

Volda kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Arne Gotteberg, kommuneoverlege (stedfortreder for Berit Koen)
Epost: Arne.Gotteberg@volda.kommune.no
Tlf: (+47) 70058830 / (+47) 916 88 312

Berit Koen, folkehelsekoordinator
Epost: Berit.Koen@volda.kommune.no
Tlf:

Politisk kontakt

Jørgen Amdam, ordfører
Epost: jorgen.amdam@volda.kommune.no
Tlf:

Om Volda kommune

Volda kommune har vore medlem i Sunne kommuner sidan oppstart i 1994. Kommunen dreiv i perioden 1990-1994 ”Utviklingsprosjekt innanfor førebyggande, helsefremjande og miljøretta arbeid” med midlar frå Samla Plan, og har såleis lang erfaring med folkehelsearbeid. Volda har partnarskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune, som også er medlem av Sunne kommuner. I samarbeid med fylkeskommunen har Volda vore med i det nasjonale Helse i plan-prosjektet. Folkehelsekoordinator er administrativt knytt til rådmannen sin stab i sektor for Samfunn og rådgjeving, og folkehelsearbeidet er dermed eit prioritert overordna satsingsområde. Folkehelsekoordinator er med i administrativt planforum og samarbeider elles tett med alle sektorar. Sidan folkehelselova vart gjeldande, har kommunen arbeidd målretta i høve kartlegging av helseutfordringar og påverknadsfaktorar.

Østfold fylkeskommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Knut-Johan Rognlien
Epost: knurog@ostfoldfk.no
Tlf: 95 45 34 97

Vara: Anni Skipstein
Epost: annis@ostfoldfk.no
Tlf:

Politisk kontakt

Inger- Christin Torp
Epost: ingtor1@ostfoldfk.no
Tlf: 913 90 014

Øygarden kommune

Gå til nettsiden

Administrativ kontakt

Bente Guntveit, folkehelsekoordinator
Epost: Bente.Guntveit@oygarden.kommune.no
Tlf: 5638 2000

Politisk kontakt

Remi Oen, leiar i Utval for Levekår
Epost: remi.oen@tess.no
Tlf:

Om Øygarden kommune

Øygarden har jobbet målrettet med folkehelse sidan 2012. Å stimulere til aktivitet i alle aldersgrupper og samfunnslag har vært et viktig satsingsområde, ikke minst med tanke på å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er fokus på folkehelse i alle planer og kommunal saksbehandling. Politikerne i Øygarden har vist stor vilje til å satse på folkehelse, blant annet ved å sette av egne midlar på budsjettet til kommunale folkehelsetiltak. Kommunen har også gode forebyggingstiltak inn mot foreldre/foresatte og barnehage- og skolepersonell, for å styrke barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår. Tidlig innsats gjennom tverrfaglig samarbeid og gode modeller for organisering av tjenestene/samlokalisering (Familiens Hus) er viktige rammer for gode tjenestetilbud inn mot innbyggerne. Øygarden ble medlem av Sunne kommuner 1. januar 2017.