English

Samarbeid og partnerskap

Sist oppdatert: 20.01.2016

Som nettverk har vi stor tro på samarbeid og partnerskap som arbeidsmodell på folkehelsefeltet. Store ting kan skje når vi drar i samme retning!

Våre partnerskap skal både strategisk og konkret understøtte våre medlemmers arbeid med å skape helsefremmende lokalsamfunn.

Folkehelseforeningen

Sammen med Folkehelseforeningen arrangerer vi hver høst Folkehelsekonferansen, som er Norges største konferanse om folkehelse, forebygging og helsefremming. Vi har i denne forbindelse tett kontakt, og har en partnerskapsavtale som sier at vi sammen skal jobbe aktivt for å spre kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid til kommuner, fylkeskommuner og institusjoner på nasjonalt nivå.

BUA

BUA er en nasjonal forening som skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Dette gjør de ved å styrke og synliggjøre utlånsordninger av sports- og fritidsutstyr, og stimulere barn og unge til økt aktivitet. Partnerskapet med BUA skal blant annet styrke vårt arbeid med helsefremmende aktiviteter i medlemskommunene, og forankre ambisjonen om å være et laboratorium for innovasjon og nytenkning.

Den norske turistforening (DNT)

Sunne kommuner og DNT skal jobbe aktivt for å fremme partnerskap og gode eksempler mellom kommuner og fylkeskommuner som er med i Sunne kommuner og tilhørende lokale medlemsforeninger i DNT.

Sammen på Sykkel

Sammen på Sykkel og Sunne kommuner har inngått partnerskap som skal få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne og mobilitet til å komme seg ut på sykkel og gjennom det oppleve økt livskvalitet. Gjennom samarbeidet har hver av våre medlemmer fått tilbud om en fullfinansiert sykkel-rickshaw!