English

Prosjekter

Ungdomsmedvirkning og folkehelse

Sunne kommuner har inngått et samarbeid med Reell Medvirkning, med mål om å teste og videreutvikle metoder for ungdomsmedvirkning i norske lokalsamfunn. Reell Medvirkning er en sosial entreprenør som jobber for at ungdom skal bli tatt med i beslutningsprosesser som angår dem. Dette målet sammenfaller godt med Sunne kommuners mål om økt deltakelse, medvirkning og samskaping i norske lokalsamfunn. Pilotprosjektet starter opp i 2018 i 4-6 av våre medlemskommuner.

For Better Health

Internasjonalt prosjekt med deltakere fra Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Sunne kommuner representerer Norge i samarbeidet. Målet med prosjektet er å styrke arbeidet med å forankre folkehelse som sentralt element i by- og samfunnsutvikling i kommuner i disse landene, samt identifisere effektive metoder til implementering av folkehelse i og på tvers av sektorer (Health in all policies). Prosjektet er finansiert av EUs Interreg-program, og strekker seg fra oktober 2017 til oktober 2018.

Bli en bedre brobygger

Sunne kommuner bidrar aktivt i utviklingen av et nytt kurs, som skal gjøre ansatte i norske kommuner bedre rustet til å sette folkehelse og sosiale helseforskjeller på agendaen, og til å samarbeide på tvers av sektorer. Kurset er inspirert av et liknende WHO-kurs, men tilpasset norsk kontekst. Kurset strekker seg over 2 dager og har som mål å styrke deltakernes kompetanser i blant annet agendasetting, forandringsledelse og nettverksbygging. Det er Helsedirektoratet og KS som har bestilt kurset, og utviklingen har foregått i tett samarbeid med våre søsternettverk i Danmark og Sverige. Det tas sikte på å gjennomføre de første kursene i 2018.

Utjevning av sosiale helseforskjeller

Sunne kommuner er representert i et europeisk partnerskap om utjevning av sosiale helseforskjeller. Den førende eksperten på sosiale helseforskjeller på verdensplan, professor Michael Marmot, og hans team ved University College London er tilknyttet prosjektet. Formålet er å utvikle kunnskap om effektive metoder til å forankre mål om utjevning av sosiale helseforskjeller i kommunenes plan- og styringssystem. Foreløpige erfaringer fra prosjektet, og fotavtrykk i Levanger og Verdal kommuners plan- og styringssystem, er publisert i en artikkel i Scandinavian Journal of Public Health (trykk på prosjektoverskriften for å komme til artikkelen).