English

Ressursbank

Styringsdokumenter

🔗Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Folkehelseloven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.

🔗Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Plan- og bygningslovens formål er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. I loven defineres folkehelse som en del av bærekraftbegrepet.

🔗Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar (Meld. St. 34 (2012–2013))

Stortingsmeldingen "God helse - felles ansvar" ble lagt frem av Regjeringen Stoltenberg 2 våren 2013.

🔗Folkehelsemeldingen Mestring og Muligheter (Meld. St. 19 (2014-2015))

Stortingsmeldingen "Mestring og muligheter" ble lagt frem av Regjeringen Solberg våren 2015.

🔗Trondheimserklæringen

Erklæring fra den nordiske folkehelsekonferansen i Trondheim 26.-29. august 2014. Rettferdig fordeling av helse og trivsel – et politisk valg!

Aktuelle nettsider

🔗Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er faglig rådgiver, iverksetter av vedtatt politikk og forvalter av lov og regelverk innenfor helse- og omsorgssektoren.

🔗Kommunetorget

Kommunetorget er et eget nettsted for planlegging av folkehelsearbeid i kommunene.

🔗Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan og nasjonal kompetanseinstitusjon på en rekke fagområder innenfor helse- og folkehelsefeltet.

🔗Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Nytt senter i Bergen som skal styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende, forebyggende og inkluderende arenaer for alle barn og unge.

🔗KS

KS jobber også for å understøtte kommunenes folkehelsearbeid. De har blant annet utviklet en verktøykasse som skal bistå i det lokale folkehelsearbeidet.

🔗«Verktøykasse» til kommunalt arbeid med folkehelse og plan

Kommunetorget.no har samlet ulike fagmiljøers tips, råd og «verktøykasser» for kommunes arbeid med koblingen mellom folkehelse og plan.

Forskning

🔗Sosial ulikhet i helse

Sosialforsk ved professor Espen Dahl la 20. mars 2014 fram en nasjonal kunnskapsoversikt om sosial ulikhet og helse.

🔗Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen?

Litteratur-/metastudie fra 2014 som er foretatt av Marit K. Helgesen, Arne Holm, Lars Christian Monkerud og Lene Schmidt ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

🔗Sosial bærekraft og folkehelse

Rapport av Hege Hofstad og Heidi Bergsli ved HBRI/HiOA om hvordan sosial bærekraft og folkehelse kan bidra til å understøtte og forsterke hverandre i arbeidet for en mer helsefremmende og utjevnende samfunnsutvikling.

🔗Kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet

Publikasjon fra Helsedirektoratet om samfunnsøkonomiske gevinster ved økt fysisk aktivitet i befolkningen.

🔗Sosioøkonomisk status og barn og unges psykologiske utvikling

Rapport om sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykologisk utvikling hos barn og unge. Utarbeidet i 2015 av psykolog og forsker Tormod Bøe ved RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

🔗Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet

Rapport av Trond Vedeld og Hege Hofstad ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) med oversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse.

Innspill og kronikker

🔗Innspill til ny folkehelsemelding

Sunne kommuners innspill til den nye folkehelsemeldingen som legges fram for Stortinget våren 2015. Et av hovedpunktene i innspillet er at sosial ulikhet i helse bør løftes fram som et hovedtema i meldingen.

🔗Høringsnotat om Meld. St. 19 (2014-2015) (folkehelsemeldingen)

Høringsnotat til helse- og omsorgskomiteens høring om Meld. St. 19 (2014-2015) april 2015.

🔗Sammen om folkehelsa

Folkehelsebillag i Dagens Næringsliv 20. oktober 2015. Samarbeid mellom Sunne kommuner og Folkehelseforeningen. Et godt folkehelsearbeid handler om forebygging og helsefremming, ikke reparasjon.