Kampanjeforside

Forebygging er lønnsomt

Vi kan ikke behandle oss ut av fedmeepidemien. Den sunneste og mest kostnadseffektive veien å gå er å forebygge. Slik er det med de fleste ivsstilssykdommer. Ønsker vi et friskere folk må vi gi årsakene til uhelse oppmerksomhet og tiltakene finner vi stort sett andre steder enn i helsesektoren. Vi må rette oppmerksomheten mot sosiale levekår, sosialt nettverk, bomiljø, arbeid, skole og utdanning, familie og fritid.

Smarte folkehelsepolitikere bygger eierskap til folkehelseoppgavene i alle deler av kommuneforvaltningen, tenker tverrfaglig og involverer private og frivillige aktører for å skape sunne rammer for innbyggerne.

Det er for mye fokus på sykdom og dødelighet, kommunene bør heller tilstrebe og få oversikt over de gode helsefremmende tiltakene. Kommunene må bli flinkere til å dokumentere tiltak og de positive påvirkningsfaktorer de gir. Det er du som politiker som kan ta initiativ. Ikke bare vil det kunne spare kommunen for utgifter, det vil også bidra til økt livskvalitet for de som er berørt. For å oppnå dette må du kanskje omdisponere midler fra behandling til forebygging. Dette krever politisk mot! Ingen går i fakkeltog for forebyggende og helsefremmende arbeid, og det er heller ikke sikkert at gevinstene kan høstes før lenge etter din tid som folkevalgt.

Folkehelse er samfunnsutvikling - tenk helse i alt du gjør.

Glade barn

Et lårhalsbrudd er beregnet til å koste samfunnet 380.000 kroner bare det første året. Hvor mye koster det å strø?

Etter å ha sett filmen skal du ha kjennskap til folkehelseutfordringene i vår tid, og lokal og nasjonal helsetilstand og utvikling.

Sosiale ulikheter i helse og tiltak

Vår moderne livsstil er en av de store truslene mot folkehelsen. Forskning har vist at manglende fysisk aktivitet øker risikoen for en rekke folkesykdommer som blant annet overvekt og fedme, hjerte- og karsykdommer, og type 2 diabetes.

WHO anslår at depresjon er den diagnosen som koster samfunnet mest. I dag har omkring 8% av alle barn og unge i Norge en psykisk lidelse. Psykiske problemer i ung alder kan belaste familien og kommunen i lang tid, i verste fall livet ut.

I et globalt perspektiv er helsen til den norske befolkningen ikke bare god, den er svært god. Men statistikken viser at folkehelsen fordeler seg ujevnt i befolkningen. Mens et barn som blir født i samfunnets øvre sosiale lag, kan se frem til et sunt og langt liv, vil andre barn kunne forvente dårlige karakterer på skolen, problemer på arbeidsmarkedet, sammensatte helseproblemer og dårlige levekår i sosialt utfordrende boområder.

Å styrke folkehelsen i kommunen handler om å rette innsatsen der virkningen kan ha størst effekt.

Bestefar

Det er stor forskjell i levealder i Norge. Det er beregnet at en på Oslo øst lever 12 år kortere enn en på Oslos vestkant (ssb.no). Hva gjør vi med det?