English

Temagrupper

Temagruppene er nettverkets faglige drivkraft. De etableres og opererer på tvers av kommuner og fylker, og har som mål å være utviklingsarenaer for kunnskap innenfor sentrale temaer på folkehelsefeltet.

Helsefremmende oppvekst

En god barndom varer livet ut. Temagruppen jobber fram kunnskap om hvordan barnehager, skoler og andre arenaer i nærmiljøet kan skape trygge, glade og aktive barn og unge.

Helsevennlig stedsutvikling

Omgivelsene våre påvirker oss. Hvordan vi bor, lever og transporterer oss fra A til B har stor betydning for helse og trivsel. Temagruppen er en arena for å dele og utvikle kunnskap om hvordan vi kan skape helsevennlige byer og bygder.

Utjevning av sosiale helseforskjeller

Sosiale helseforskjeller er den største utfordringen på folkehelsefeltet i dag. Temagruppen er et fora for aktører som vil tenke nytt og utvikle tiltak som kan bidra til å redusere disse forskjellene.

Kunnskapsgrunnlaget - Fra oversikt til handling

Oversikt over befolkningens helse er sentralt i kommunene og fylkeskommunenes forvaltning av sitt folkehelseansvar. Temagruppen har som mål og utvikle ideer, tiltak og strategier som kan bidra til å omsette kunnskap til handling.

Levevaner, friskliv og mestring

Lokalsamfunnet er rammen for menneskets fysiske og psykiske helse. Temagruppen har fokus på tiltak som kan fremme aktivitet, glede og mestring i eget liv.