English

Riksrevisor Per Kristian Foss mener det er viktig å styrke systematikken i folkehelsearbeidet.

Mange kommuner mangler folkehelsestrategier

Publisert dato: 26.06.2015, Sist oppdatert: 28.10.2015

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid viser at over halvparten av norske kommuner ikke har mål og strategier for folkehelsearbeidet.

Mandag 29. juni overleverte Riksrevisjonen sin undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid til Stortinget.

Mangler oversikt, strategier og evaluering

Undersøkelsen avdekker at:

  • Bare 24 prosent av kommunene har utarbeidet oversikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker denne.
  • Godt over halvparten av kommunene har ikke drøftet folkehelseutfordringer og angitt mål og strategier for folkehelsearbeidet i sine kommuneplaner.
  • Hver fjerde kommune har ikke evaluert egne folkehelse-tiltak.

Oppfordrer til tettere oppfølging

Ifølge rapporten fra Riksrevisjonen har mange kommuner ikke etablert et systematisk samarbeid om folkehelse på tvers av sektorer.

- Kommunene mener det er krevende å få god oversikt over folkehelseutfordringene og hvilke tiltak som virker. Det er viktig å styrke systematikken i arbeidet for å kunne møte de store folkehelseutfordringene. Statlige myndigheter bør bidra med tettere oppfølging og tiltak som kan hjelpe kommunene, særlig rettet mot dem som har kommet kort i arbeidet, uttaler riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

"Ikke bare kommunene, men også staten kan bli bedre på å samordne innsatsen for bedre folkehelse på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer."

Sosiale helseforskjeller

Nesten halvparten av kommunene mener at at sosiale forskjeller og ulikheter i levekår er blant de største folkehelseutfordringene. Samtidig ser kommunenes folkehelsetiltak bare i begrenset grad ut til å være innrettet mot dette.

- For at folkehelsearbeidet skal bidra til å utjevne helseforskjellene, er det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som er effektive, mener Foss.

Lover å følge opp anbefalingene

Dagens Medisin skriver at helse- og omsorgsminister Bent Høie i sitt svar lover å følge opp anbefalingene, og at regjeringen blant annet vil styrke kunnskapsgrunnlaget, bistå i implementering av folkehelseloven i kommunene og styrke arbeidet med å forankre folkehelse på tvers av sektorer.

Viktig med interkommunalt samarbeid!

I vårt innspill til den nye folkehelsemeldingen fremholdt vi at sosiale helseforskjeller må løftes opp som hovedtema i meldingen.

Og i høringsnotatet til helse- og omsorgskomiteens behandling av denne medlingen fremhevet vi viktigheten av samarbeid og kunnskapsdeling mellom kommuner og fylkeskommuner, slik at det lokale og regionale nivået skal gjøres i bedre stand til å forvalte sitt folkehelseansvar.

Tags: folkehelse, riksrevisjonen, folkehelsestrategi, sosial ulikhet i helse, folkehelseloven, kunnskapsgrunnlaget