Du er her: HjemNyheterMed barna som stedsutviklere

Hvordan kan barn og unges medvirkning være utgangspunkt for å skape gode sosiale arenaer i byer og nabolag?

Dette var utgangspunktet for emnet «Bylandskapet som sosial arena» for masterstudentene i landskapsarkitektur og by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) høsten 2015.

Emnet ble gjennomført i samarbeid med norsk design- og arkitektursenter (DOGA) som en del av deres pilotprosjekt om bruk av digitalt barnetråkk som verktøy i planleggingen.

Framtidas Bodø

I prosjektet samarbeidet studentene med tre kommuner; Ski, Giske og medlemskommunen vår Bodø. Studentene holdt workshops med barn, hvor de testet en rekke medvirkningsmetoder for å få fram hva barna mente om nærmiljøet og kommunen sin. For eksempel fikk barna tegne postkort fra framtidas Bodø.

En ting var det de fortalte oss med ord, noe annet var det de fortalte oss med kroppen – de balanserte, klatret, løp, stod på hodet, spilte fotball og viste i det hele tatt at de ønsker og trenger å ha steder som er egnet for fysisk utfoldelse av ulike slag.
– Ingvild Bodsberg Stræte, student ved By- og regionalplanlegging ved NMBU

Hvordan bruker barna byen og nabolaget?

Masterstudent Ingvild Bodsberg Stræte har skrevet om prosjektet for Magasinet Kote. Hun påpeker at kunnskap om hvordan barn og unge bruker byen og nabolaget er viktig for å forstå hvordan man bør planlegge for gode oppvekstsvilkår. – Det er svært viktig at vi som landskapsarkitekter og planleggere ser verdien av medvirkning i arbeidet med stedsutvikling.

Å la barn og unge være med i planleggingen er også viktig for at de skal utvikle sine demokratiske ferdigheter og lære om ansvaret som ligger i å være en engasjert borger.

Medvirkning essensielt

Medvirkning blant barn og unge står sentralt i arbeidet til flere av våre medlemskommuner. I Kristiansand har de for eksempel hatt stor suksess med det såkalte SMS-prosjektet, som sammen med Bodø sitt STImuli-prosjekt er blant tiltakene som skal inspirere i Miljødirektoratets nærmiljøsatsing.

Medvirkning er også en essensiell verdi i nettverkets operasjonalisering av Helse 2020-strategien.

Barn og unge i planprosesser

I Norge er det lovfestet i plan- og bygningsloven at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår skal ivaretas i all planlegging, og kommunen har dessuten ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge i planprosessene.

Det er blitt stadig vanligere å ta i bruk Barnetråkk i disse prosessene. Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Les mer om studentprosjektet her, eller om barnetråkk her!

Sunne kommuner har også temagrupper for helsefremmende oppvekst og helsevennlig stedsutvikling.

Foto: Ingvild Bodsberg Stræte